DAIV LIGHTING

Op internationaal en Europees niveau zijn belangrijke afspraken gemaakt om het energieverbruik te reduceren. De overheid doet dat door het verbruik van energie te ontmoedigen, door afspraken te maken met het bedrijfsleven.

Ambitieuze doelstellingen

Naar aanleiding van de gemaakte internationale en Europese afspraken heeft de overheid ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Zo wil het de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 20% verminderen en moet het aandeel van duurzame energie dat jaar 14% zijn.

Klimaatbeleid

Energie efficiëntie verbetering levert een belangrijke bijdrage aan het klimaatbeleid en draagt daarmee bij aan een positief effect op de luchtkwaliteit. Tegelijkertijd heeft het verhogen van de energie efficiëntie een kostenbesparend effect. Hierdoor kan de energie efficiëntie als meest doeltreffende en kosteneffectieve methode voor het klimaatbeleid worden beschouwd. Daarom zet de overheid nadrukkelijk in op initiatieven die leiden tot energie efficiëntie verbetering (Green Deals voor energiebesparing).

Energiebesparing in gebouwen

Woningen, kantoren, scholen en andere gebouwen verbruiken veel energie. Energie-besparing in deze gebouwen kan dus winst opleveren. Niet alleen voor het milieu door bijvoorbeeld minder uitstoot van broeikasgassen, maar ook in financieel opzicht door een lagere energierekening.
Alle gebouwen samen zorgen voor 30% van het totale energieverbruik in Nederland. De overheid wil het energiegebruik in de gebouwde omgeving plaats door mensen te stimuleren hun gedrag aan te passen (bewustwording energieverbruik) en ten tweede door gebouwen energiezuiniger te maken.
Dit laatste doet de overheid via het stellen van vereisten in wet- en regelgeving en door in haar toezichtstaak aandacht te besteden aan een zuinig en doelmatig gebruik van energie.

Kostenbesparing

Energiebesparende maatregelen betalen zichzelf uiteindelijk terug, maar de hoge investeringskosten zijn vaak een drempel om de maatregelen uitte voeren. DAIV Lighting B.V. neemt deze drempel voor u weg via een unieke constructie waarbij de investeringskosten worden gefinancierd vanuit de behaalde energiebesparing. Zo kunt u op een voordelige manier investeren, bespaart u veel energie en behaalt u op termijn een flinke kostenbesparing.